Leveringsvoorwaarden

1 De aangegeven leveringstermijnen zijn louter indicatief, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk werd bedongen. Overschrijding van de aangegeven leveringstermijn, om welke reden ook, is geen grond tot ontbinding en verstrekt aan de Koper geen enkel recht op schadevergoeding.

2 Indien de aangegeven leveringstermijn echter met meer dan 4 maanden wordt overschreden, en dit niet te wijten is aan feiten of omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van de Verkoper en die onvoorzienbaar en onoverkomelijk zijn, beschikt de Koper over het recht om de overeenkomst te verbreken zonder enige kost en met teruggave van alle reeds gebeurlijk door de Koper betaalde bedragen.

3 De levering van de Goederen geschiedt op de plaats vermeld op de bestelbon.

4 Indien de levering dient te geschieden in het verkooppunt van de Verkoper, zal de Verkoper de Koper verwittigen op het ogenblik dat de Goederen in het verkooppunt ter beschikking zijn. De Koper zal de Goederen binnen 10 dagen na ontvangst van deze verwittiging afhalen. De levering van de Goederen door de Verkoper en de goedkeuring ervan door de Koper worden geacht te zijn gedaan, ofwel bij de effectieve afhaling van de Goederen door de Koper, ofwel bij het verstrijken van de afha-lingstermijn van 10 dagen, indien de effectieve afhaling door de Koper op dat ogenblik nog niet is gebeurd. Het transport, de montage en de plaatsing van de door de Koper zelf afgehaalde Goederen geschiedt volledig op kosten en risico van de Koper.

5 Indien de levering dient te geschieden op het adres van de Koper of een andere plaats buiten het verkooppunt van de Verkoper, zal het transport van de Goederen op verzoek van de Koper worden uitgevoerd door een transporteur aangeduid door de Verkoper op kosten en risico van de Koper. In dat geval zal de levering van de Goederen plaatsvinden op het ogenblik dat de Goederen op het adres van de Koper of een andere door hem aangeduide plaats buiten het verkooppunt worden afgeleverd. Dit geldt eveneens indien de Koper ervoor opteert om de Goederen te laten installeren door een door de Verkoper aangeduide installateur.

6 Alle risico’s van welke aard ook, gaan over op de Koper vanaf het tijdstip van de levering.

7 Indien de levering niet kan plaats vinden op het voorziene tijdstip en dit om redenen te wijten aan de Koper en/of indien de Koper de Goederen niet op het voorziene tijdstip heeft afgehaald, dan is de Koper stockagekosten ten belope van 250 Euro ex. BTW verschuldigd per maand waarbij elke begonnen maand als een volledig maand wordt aangerekend.